Algemene Voorwaarden - Krachtige Leiders

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van WSSLWRK!NG, gevestigd te Barendrecht, Van Huessenleede 1 en ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 65383362.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van WSSLWRK!NG wordt gesloten.
 3. Producten en diensten: de door WSSLWRK!NG te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer het adviseren over organisaties, management en samenleving, het begeleiden van processen en bijeenkomsten op deze gebieden, het ontwikkelen en/of verzorgen van opleidingen, trainingen en workshops op deze gebieden op elk gewenst niveau en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website van WSSLWRK!NG met een digitaal formulier, of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten en/of diensten van WSSLWRK!NG.


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen WSSLWRK!NG en een opdrachtgever waarop WSSLWRK!NG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WSSLWRK!NG, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WSSLWRK!NG niet bindend en niet van toepassing.


Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege WSSLWRK!NG gedaan zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. WSSLWRK!NG is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. In offertes van WSSLWRK!NG genoemde levertijden en andere door WSSLWRK!NG te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 5. Door WSSLWRK!NG opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in werktijden tussen 08:00 uur en 18:00 uur en exclusief reis-, verblijfskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. WSSLWRK!NG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Adviezen worden verstrekt naar best vermogen, maar geven geen resultaatsverbintenis. Eventuele wetswijzigingen nadat het advies werd gegeven of in een korte periode tevoren kunnen niet worden verweten aan de adviseurs.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WSSLWRK!NG het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WSSLWRK!NG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WSSLWRK!NG worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WSSLWRK!NG zijn verstrekt, heeft WSSLWRK!NG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. WSSLWRK!NG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WSSLWRK!NG is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WSSLWRK!NG de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 5 Contractsduur; Uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever WSSLWRK!NG derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6 Levertijd

 1. Door WSSLWRK!NG opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever WSSLWRK!NG derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en WSSLWRK!NG een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door WSSLWRK!NG opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.


Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WSSLWRK!NG zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal WSSLWRK!NG de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WSSLWRK!NG daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal WSSLWRK!NG geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 9 Intellectuele Eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt WSSLWRK!NG zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door WSSLWRK!NG verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WSSLWRK!NG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. WSSLWRK!NG behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 5. Iedere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van WSSLWRK!NG wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan WSSLWRK!NG van zaken met het doel van gebruik of bewerking en opdrachtgever zal WSSLWRK!NG vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 10 Opzegging dienstverlening

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst voor dienstverlening schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden in acht te nemen.

Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst voor dienstverlening

 1. De vorderingen van WSSLWRK!NG op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan WSSLWRK!NG ter kennis gekomen omstandigheden geven WSSLWRK!NG goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien WSSLWRK!NG de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is WSSLWRK!NG bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van WSSLWRK!NG schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen voor dienstverlening

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WSSLWRK!NG.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal WSSLWRK!NG de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal WSSLWRK!NG slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.


Artikel 13 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur-, dagdeel- en dagtarieven van WSSLWRK!NG, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee (2) maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien WSSLWRK!NG met de opdrachtgever een vast honorarium of uur-, dagdeel- of dagtarief overeenkomt, is WSSLWRK!NG niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. WSSLWRK!NG mag prijsstijgingen doorberekenen, indien WSSLWRK!NG kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en oplevering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.


Artikel 14 Prijs/prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door WSSLWRK!NG afgegeven prijzen in Euro’s exclusief BTW.
 2. Indien WSSLWRK!NG met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is WSSLWRK!NG niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien WSSLWRK!NG kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en oplevering beduidende prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
 3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door WSSLWRK!NG aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan WSSLWRK!NG schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WSSLWRK!NG een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van WSSLWRK!NG en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens WSSLWRK!NG onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 16 Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: – over de eerste € 5.000,- 30% – over het meerdere tot € 25.000,- 25% – over het meerdere tot € 65.000,- 20% – over het meerdere 15%
 2. Indien WSSLWRK!NG aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 17 Aansprakelijkheid Indien WSSLWRK!NG aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van WSSLWRK!NG, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WSSLWRK!NG beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan twee (2) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee (2) maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. WSSLWRK!NG is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van WSSLWRK!NG of haar ondergeschikten;
 5. De aansprakelijkheid van WSSLWRK!NG is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van WSSLWRK!NG in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 6. WSSLWRK!NG is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 18 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WSSLWRK!NG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WSSLWRK!NG niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. WSSLWRK!NG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WSSLWRK!NG haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WSSLWRK!NG opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WSSLWRK!NG niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien WSSLWRK!NG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 19 Toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WSSLWRK!NG en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op elke overeenkomst tussen WSSLWRK!NG en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht en/of transactie.
Krachtige Leiders draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders